کدینگ لغات انگلیسی

آموزش لغت

آموزش کدینگ لغت lunatic

Lunatic N Adj /ˈluːnətɪk/ دیوانه،دیوانه وار /لونتیک/ لعنتی دیوونه! Syn:insane lunatic ideas عقاید دیوانه وار Only a lunatic would willingly descend into the monster’s cave.

ادامه مطلب »