abnegation

abnegation

Abnegation /ˌæbnɪˈɡeɪʃn/ اَبنِگِیشِن: نفی، انکار Abnegate (V) ببین ووکب_رمزی چه جوری این لغتو آموزش میده. جوری که هیچوقت یادت نره. Negative= منفی Abnegation= نفی، انکار

ادامه مطلب »

رایگان ثبت نام کنید

وارد حساب خود شوید

get up & get in